Menu
Sluiten

Over ons

Door samen naar antwoorden te zoeken maakt kunst- en cultuuronderwijs ruimte om anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft kinderen een sterk verhaal over zichzelf, meerdere talen en manieren om zich te uiten, en ruimte om zich te ontwikkelen tot weerbare, veerkrachtige, creatief denkende volwassenen.

Wat is KEK? –  het team én de regeling –
KEK is het team cultuureducatie basisonderwijs van Keunstwurk. We voeren de landelijke regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit in Friesland uit. Dat doen we opdracht van de provincie Fryslân en het ministerie van OCW. In Friesland noemen we die regeling KultuurEdukaasje mei Kwaliteit. Inderdaad: KEK!

Wat doet KEK? – verbinden, adviseren en trainen: de plus op het aanbod van de kunstencentra –
KEK verbindt aanbieders (de kunstencentra die de cultuureducatie in hun regio uitvoeren, kunstinstellingen, vakdocenten en kunstenaars), afnemers (de scholenkoepels, schoolleiders en leerkrachten) en overheden die betrokken zijn bij cultuureducatie op de Friese basisscholen. We bieden advies en inspiratie, trainingen voor deskundigheidsbevordering, lesmateriaal en een netwerk van professionals (waaronder cultuurverbinders en meimakkers) als plus op het aanbod van de Friese kunstencentra.

Wie zijn KEK? – cultuurverbinders, meimakkers en ondersteuners –
De cultuurverbinders van KEK werken in de regio’s van de kunstencentra. Daar maken ze een regioplan waarin de ontwikkelvraag van de scholen centraal staat. Wil het kunstencentrum of de school een professional inzetten voor de uitvoering, dan kunnen de cultuurverbinders een beroep doen op de meimakkers van KEK: kunstenaars met veel ervaring in het onderwijs. Daarnaast bestaat het KEK-team uit ondersteuners voor bijvoorbeeld productie, financiën en communicatie.

Wat maakt ’t KEK? – talig, betekenisvol en eigen –
Door via de cultuurverbinder extra advies, training of een meimakker in te schakelen krijgen bijvoorbeeld het nieuwe cultuurbeleidsplan van de school, die vakoverstijgende lessenreeks over de omgeving of de feestelijke opening van het nieuwe schoolplein nóg meer een eigen betekenisvolle taal, kleur, beeld, geluid of stem.

Wat is KEK3? – periode 2021-2024: regionale aanpak en kansengelijkheid – 
Inmiddels zijn we aanbeland in de derde vierjarige periode KultuerEdukaasje mei Kwaliteit. Daarom staat er, als we het over deze vier jaar hebben, een ‘3’ achter KEK. In deze periode tussen 2021 en 2024 staan versterken van de regionale aanpak en kansengelijkheid centraal.

Hoe werkt KEK3? – monitoring, versnellingstraject en maakplaatsen –
De cultuurverbinder gebruikt jaarlijks met de scholen de monitor-tool EVI 2.0 om hun eigen ontwikkeling uit te zetten en te monitoren. Voor het vergroten van de kansengelijkheid zetten we met alle scholen die nog niet hebben deelgenomen aan KEK een speciaal versnellingstraject op. In maakplaatsen op school werken scholen aan thema’s als talentontwikkeling, creativiteit, visie-ontwikkeling, integrale cultuureducatie en vakoverstijgend werken. In provinciale maakplaatsen innovatie bieden we regio’s ruimte voor experimenteren en samen leren (po, vo en mbo) rond thema’s als eigenaarschap, cultureel bewustzijn, duurzaamheidsonderwijs en bouwstenen van curriculum.nu. Met de maakplaatsen sluiten we aan bij het doe-karakter van Fryslân.

De KEK3-doelstellingen
Met KEK3 werken we aan volgende doelstellingen:
1. Alle scholen in Fryslân besteden expliciet aandacht aan het (verder) ontwikkelen van cultuureducatie
2. Versterking en verdieping van de regionale benadering
3. Focus op kansengelijkheid
4. Expliciet aandacht voor creativiteits- en talentontwikkeling van leerlingen
5. Verbinding po, vo, mbo met KEK

Klik hier om ons KEK3-projectplan te lezen

Onze samenwerkingspartners

Afûk - Ateliers Majeur - Museumfederatie Fryslân - De bibliotheken van Fryslân - De Veerkieker - Akte 2 - Muzarthe - Kunst & COO - Opus 3 - It Toanhûs - Ritmyk - Prins Claus Conservatorium - Alle bovenschoolse organisaties - Museum Joure - Cedin - Fonds voor Cultuurparticipatie - Historisch Centrum Leeuwarden - Keunstwurk - Bibliotheek Service Fryslân - De Lawei - Lân fan taal - Neushoorn - Omrop Fryslân - Provincie Fryslân - Sense of Place - Sjongfestival - Tresoar - We the North - Kunstkade - CPS - Stellingwarver Schrieversronte - Sterrenkijker - OMF - SAKO Friesland - Never Ending Orchestra - Special Heroes Art - Fries Museum - Mar & Klif - RUG - Museum Dr8888 - Lectoraat Taalgebruik en Leren - Natuurmuseum Fryslân - Meeuw Jonge Theatermakers - De Koornbeurs - Tryater - NHL Stenden & pabo en kunstvakopleidingen - Next Level School - De Wâldsang - Lectoraat Fries en Meertaligheid - Alle gemeenten van Friesland - Hanzehogeschool